Iesniegumi

Iesniegums audzēkņa uzņemšanai

Iesnieguma veidlapa - maznodrošināta, trūcīga ģimene

Iesnieguma veidlapa - bērns ar invaliditāti


Iekšējie noteikumi

Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji un izglītojamo pārcelšanas nākamajā klasē un atskaitīšanas kārtība

Kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas var ierasties un uzturēties Rīgas 3. mūzikas skolā

Ugunsdrošības, elektrodrošības noteikumi skolēniem
 
 
 
Nolikumi un ziņojumi

Skolas nolikums

Pašnovērtējuma ziņojums 2022. gadā

Sīkdatņu izmantošanas politika

Personas datu apstrāde Rīgas 3. mūzikas skolas mājaslapā un Rīgas 3. mūzikas skolas Facebook lapā notiek saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības Personu datu aizsardzības politiku

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.