Rīgas 3. mūzikas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā iespējams apgūt klavieru, vijoles, čella, ģitāras, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, trombona, mežraga un sitamo instrumentu spēli, kā arī kora dziedāšanu. Skolā darbojas pūtēju orķestris, koris un dažādu instrumentu ansambļi.


Uzsākt mācības

Ieteicamais vecums mācību uzsākšanai profesionālās izglītības programmās ir 7 – 8 gadi. Bērniem vecumā no 5 – 6 gadiem piedāvājam apmeklēt nodarbības sagatavošanas grupā. Mūzikas skolā uzņem bērnus ar atbilstošām muzikālajām dotībām sagatavošanas, pirmajā un augstākās klasēs.  Konsultācijās skolotāji pārbauda bērna muzikālās dotības un atbilstību izvēlētajam mūzikas instrumentam.             

      

Iestājeksāmenu prasības

  • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem bez pavadījuma
  • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās vai nodziedātās skaņas
  • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās vai nodziedātās melodijas
  • plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu

Uzņemot bērnus sagatavošanas klasē un pirmajā klasē, iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu. Uzņemot bērnus augstākās klasēs (sākot no otrās klases), iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna zināšanas un prasmes atbilstoši klases izglītības programmas prasībām instrumenta spēlē un solfedžo.